Sikkerhedsdatablad på olie.

1 / 6 Palmeolie
Sikkerhedsdatablad
Udstedelsesdato: 07-03-2018

Version: 01.00/DNK
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Palmeolie
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalede anvendelser: Lampeolie.
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør: TheBarBrand

Skjernvej 142

7500 Holstebro

Danmark

Tlf.: +45 24822982

E-mail: mail@TheBarBrand.com
1.4. Nødtelefon
82 12 12 12 (Giftlinjen)
PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP-klassificering (Forordning

(EF) nr. 1272/2008):

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter reglerne for klassificering og mærkning af

stoffer og blandinger.

Væsentligste skadevirkninger:

Kan virke let irriterende på hud og øjne.
2.2. Mærkningselementer
Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter reglerne for klassificering og mærkning af

stoffer og blandinger.
2.3. Andre farer
Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget.
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
Registreringsnummer

CAS/

EF-nummer

Stof CLP-klassificering (Forordning (EF) nr.

1272/2008)

w/w% Note
01-211949116

0-46-XXXX

308065-15-8

629-776-4

Fedtsyrer, C12-14, methylestere

.

-

.

100

.

.

.
Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
2 / 6 Palmeolie
Indånding: Søg frisk luft.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand.

Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører.

Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Kan virke let irriterende på hud og øjne.
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.
PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt

lager.

Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Kan udvikle sundhedsfarlige røggasser med kulilte ved brand.
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding

af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og handsker, der er

bestandige over for kemikalier.
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
For ikke-indsatspersonel: Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko.

For indsatspersonel: Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til

egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud.
6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og

efter endt arbejde.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,

foderstoffer, lægemidler o.lign.
7.3. Særlige anvendelser
Ingen.
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
.
Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest ændret ved

nr. 986/2012. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.
3 / 6 Palmeolie
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.
8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til

eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

Personlige værnemidler,

beskyttelse af øjne/ansigt:

Ikke påkrævet.

Personlige værnemidler,

beskyttelse af hud:

Ikke påkrævet.

Personlige værnemidler,

åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.

Foranstaltninger til begrænsning af

eksponering af miljøet:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.
PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform: Væske

Farve: Ingen data

Lugt: Ingen data

Lugttærskel: Ingen data

pH (brugsopløsning): Ingen data

pH (koncentrat): Ingen data

Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval:

260 - 300 °C

Flammepunkt: 125 - 150 °C

Fordampningshastighed: Ingen data

Antændelighed (fast stof, luftart): Antændelsestemperatur: 220 °C

Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data

Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Ingen data

Damptryk: <0,0055 hPa (20 °C)

Dampmassefylde: Ingen data

Relativ massefylde: 0,87 - 0,877 g/cm3 (15 °C)

Opløselighed: Opløselighed i vand: <60 g/l (20 °C)

Fordelingskoefficient

n-oktanol/vand:

Ingen data

Selvantændelsestemperatur: Ingen data

Dekomponeringstemperatur: Ingen data

Viskositet: (kinematisk) 2,4 - 2,7 mm2/s

Eksplosive egenskaber: Ingen data

Oxiderende egenskaber: Ingen data
9.2. Andre oplysninger
Flydepunkt: Ca. -6 °C
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerer med følgende: Oxidationsmidler/ Baser.
10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte.
10.4. Forhold, der skal undgås
Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.
10.5. Materialer, der skal undgås
Oxidationsmidler/ Baser.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan
4 / 6 Palmeolie
dannes. Kulmonoxid og kuldioxid.
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet - oral: Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for

klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

308065-15-8: Rotte: LD50 = >2000 mg/kg bw/day (OECD 401)

Akut toksicitet - dermal: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Akut toksicitet - indånding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

308065-15-8: Rotte, , 4h: LC50 = >5 mg/l (OECD 436)

Hudætsning/-irritation: Kan virke let irriterende. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering

kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

308065-15-8: Ikke irriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Forbigående irritation. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan

på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

308065-15-8: Ikke irriterende

Respiratorisk sensibilisering eller

hudsensibilisering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kræftfremkaldende egenskaber: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

308065-15-8: Rotte, 1000mg/kg bw/day: NOAEL Ingen indikationer. (OECD 414)

Enkel STOT-eksponering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte.
PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet: 308065-15-8:

Fisk: Oryzias latipes: 96hLC50 = >1 mg/l

Krebsdyr: Daphnia magna: 7dEC50 = >100 mg/l

Alger: Pseudokirchneriella subcapitata: 72hEL50 = >100 mg/l

Kronisk toksicitet: 308065-15-8:

Krebsdyr: Daphnia magna: 21dNOEL = >100 mg/l
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Forventes at være biologisk nedbrydeligt.
5 / 6 Palmeolie
308065-15-8: Let bionedbrydelig.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumulering kan forventes.

308065-15-8: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 5,41-6,41
12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Vurdering er ikke foretaget.
12.6. Andre negative virkninger
Ingen kendte.
PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Produktet er ikke farligt affald i henhold til

Affaldsbekendtgørelsen (BEK Nr 1309/2012). Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via

den lokale affaldsordning.

Affaldsgruppe: H EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 13 07 03* Andre

brændstoffer (herunder blandingsprodukter)

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter,

bortset fra affald henhørende under 15 02 02.
PUNKT 14: Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

14.1. UN-nummer -
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name)
-

14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -

14.5. Miljøfarer -
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
-
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
-
PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Særlige bestemmelser: Ingen.
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
PUNKT 16: Andre oplysninger
Forklaring til forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
6 / 6 Palmeolie
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Metode til klassificering: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

H-sætninger: Ingen H-sætninger.

Uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er

baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om

produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for

udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere

ændringer.
JST/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Oldenborggade 25-31, DK-7000 Fredericia T: +45 77 31 10 00, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in Toxido®)

1 kommentar:

Tillykke til Simon Peders Kirken på Amager med deres nye lys.